Bắc Ninh tháo gỡ khó khăn cho thị trường bất động sản

28/04/2023 00:12

Mới đây, Chủ tịch UBND tỉnh Bắc Ninh Nguyễn Hương Giang có Chỉ thị số 06/CT-UBND chỉ đạo tháo gỡ khó khăn cho các dự án bất động sản bị tạm dừng, chậm triển khai do vướng mắc về thủ tục pháp lý; cơ cấu hàng hóa bất động sản chưa hợp lý... trên địa bàn.

Đã bật chế độ hỗ trợ trình đọc màn hình.

Theo đó, Chủ tịch UBND tỉnh Bắc Ninh yêu cầu các Sở, ban, ngành theo chức năng, nhiệm vụ, thẩm quyền được giao thực hiện nghiêm các văn bản chỉ đạo của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ về tháo gỡ khó khăn cho thị trường bất động sản và phát triển nhà ở.

Rà soát quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất, quy hoạch xây dựng, chương trình, kế hoạch phát triển nhà ở, làm cơ sở chấp thuận chủ trương đầu tư các dự án phát triển nhà ở, tăng nguồn cung cho thị trường. Tập trung đẩy mạnh thực hiện đấu giá quyền sử dụng đất; đấu thầu dự án có sử dụng đất; chấp thuận chủ trương đầu tư dự án; lựa chọn chủ đầu tư nhất là việc xác định giá đất, tính tiền sử dụng, giao đất, cho thuê đất để thực hiện dự án nhà ở nhằm tăng nguồn cung cho thị trường bất động sản.

Đẩy nhanh cải cách thủ tục hành chính; thủ tục hành chính điện tử cấp độ 4, chấm dứt việc đùn đẩy trách nhiệm, gây khó khăn hoặc chậm trễ trong giải quyết các thủ tục triển khai dự án bất động sản trên địa bàn. Đồng thời, tăng cường công tác chỉ đạo, điều hành, đôn đốc, hướng dẫn, giám sát công tác giải quyết công việc của đội ngũ cán bộ, công chức nhằm kịp thời phát hiện, tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc phát sinh không để kéo dài thời gian, tồn đọng công việc.

Bắc Ninh tháo gỡ khó khăn cho thị trường bất động sản
Bắc Ninh tháo gỡ khó cho thị trường bất động sản/Ảnh minh họa
 

Đồng thời, yêu cầu các Sở: Xây dựng, Tài Nguyên và Môi trường, Kế hoạch và Đầu tư và Cục Thuế tỉnh Bắc Ninh cung cấp thông tin, dữ liệu về nhà ở và thị trường bất động sản đầy đủ và đúng thời gian theo quy định. Đồng thời, báo cáo, tham mưu UBND tỉnh Bắc Ninh xử lý theo thẩm quyền; tham mưu UBND tỉnh báo cáo các cấp có thẩm quyền giải quyết đối với các trường hợp vượt thẩm quyền của UBND tỉnh.

Giao Sở Xây dựng chỉ đạo, hướng dẫn UBND cấp huyện thực hiện việc rà soát, trình, phê duyệt (phê duyệt điều chỉnh) quy hoạch chung, quy hoạch phân khu, quy hoạch chi tiết xây dựng theo thẩm quyền để triển khai thực hiện các dự án nhà ở, bất động sản trên địa bàn tỉnh.

Chủ tịch UBND tỉnh Bắc Ninh cũng yêu cầu UBND cấp huyện rà soát lập danh mục các dự án nhà ở thương mại, nhà ở xã hội, bất động sản trên địa bàn; đánh giá cụ thể lý do, nguyên nhân đối với từng dự án chưa triển khai hoặc chậm triển khai, đề xuất cụ thể, rõ ràng các vướng mắc, bất cập cần tháo gỡ. Thực hiện công tác quản lý nhà nước về quy hoạch, đầu tư xây dựng, kinh doanh bất động sản, dịch vụ môi giới bất động sản, trật tự xây dựng; kịp thời phát hiện và xử lý vi phạm của các tổ chức, cá nhân theo quy định.

Cùng với đó, tuyên truyền, phổ biến pháp luật về nhà ở, bất động sản, đất đai để tổ chức, cá nhân nắm bắt thực hiện; yêu cầu chủ đầu tư, sàn giao dịch, tổ chức, cá nhân kinh doanh dịch vụ môi giới cung cấp các thông tin, hồ sơ pháp lý liên quan đến bất động sản, chỉ thực hiện giao dịch khi bất động sản đủ điều kiện đưa vào kinh doanh theo quy định. Thực hiện việc rà soát, lập, thẩm định, trình, phê duyệt (phê duyệt điều chỉnh) quy hoạch chung, quy hoạch phân khu, quy hoạch chi tiết xây dựng theo thẩm quyền.

Tăng cường công tác quản lý xây dựng, trật tự xây dựng trên địa bàn, thường xuyên tổ chức kiểm tra, giám sát việc người dân tự xây dựng nhà ở theo quy hoạch chi tiết, thiết kế đô thị, thiết kế mẫu nhà, dự án đã được phê duyệt và các quy định pháp luật; xử lý nghiêm các vi phạm trật tự xây dựng, cương quyết thực hiện cưỡng chế, phá dỡ các công trình vi phạm, buộc khắc phục hậu quả theo quy định của pháp luật. Có biện pháp quản lý, ngăn chặn việc chia tách, “phân lô, bán nền” tại các khu vực chưa được phép, thiếu hệ thống hạ tầng kỹ thuật;

UBND cấp xã tuyên truyền, vận động cho các tổ chức, cá nhân biết những chủ trương, chính sách của Chính phủ về nhà ở, nhất là nhà ở xã hội. Phối hợp với các cơ quan, đơn vị trực thuộc UBND cấp huyện kiểm tra, giám sát việc chấp hành pháp luật của các chủ đầu tư trên địa bàn; tiếp nhận các công trình hạ tầng kỹ thuật, hạ tầng xã hội, quỹ đất công trình công cộng,... của các dự án do chủ đầu tư bàn giao cho địa phương để quản lý; giám sát việc đầu tư xây dựng nhà ở riêng lẻ của hộ gia đình, cá nhân tuân thủ quy hoạch chi tiết, dự án được duyệt.

Ngoài ra, Chủ tịch UBND tỉnh Bắc Ninh Yêu cầu chủ đầu tư các dự án nhà ở, doanh nghiệp kinh doanh bất động sản, rà soát, hoàn thiện và báo cáo, đề xuất cơ quan, người có thẩm quyền xem xét giải quyết các thủ tục pháp lý của dự án để nhanh chóng triển khai, thực hiện dự án đảm bảo đúng quy định pháp luật; bố trí đầy đủ nguồn lực tài chính để đầu tư xây dựng đồng bộ, hoàn chỉnh hệ thống hạ tầng kỹ thuật, hạ tầng xã hội, nhà ở trong phạm vi dự án đã được giao, đảm bảo theo đúng tiến độ đã phê duyệt.

Thường xuyên kiểm tra, giám sát, hướng dẫn các tổ chức, cá nhân xây dựng nhà ở theo đúng giấy phép xây dựng, tuân thủ quy hoạch chi tiết, thiết kế đô thị và đảm bảo đúng tiến độ dự án đã được phê duyệt; kịp thời báo cáo cho cơ quan chức năng xử lý ngay khi có dấu hiệu vi phạm trật tự xây dựng.

Theo Huy Tùng/PetroTimes

https://kinhtexaydung.petrotimes.vn/bac-ninh-thao-go-kho-khan-cho-thi-truong-bat-dong-san-683642.html