Quảng Nam sửa sai gần 150.000 sổ đỏ ghi ‘đất thổ cư’ như thế nào?

17/05/2022 11:17

Gần 150.000 Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất được cấp đã ghi gộp đất ở và đất vườn thành đất thổ cư mà không tách riêng diện tích đất ở. Việc này đã gây ra tình trạng khiếu nại, khiếu kiện kéo dài trên địa bàn tỉnh thời gian qua.

Đã bật chế độ hỗ trợ trình đọc màn hình.

UBND tỉnh Quảng Nam vừa tổ chức họp trực tuyến nghe báo cáo tình hình thực hiện rà soát, giải quyết tồn tại trong việc cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất (GCNQSDĐ) thổ cư, ký hiệu chữ “T” trên địa bàn tỉnh.

Theo báo cáo của Sở TN&MT tỉnh Quảng Nam, hiện nay có 148.398 GCNQSDĐ được cấp ghi mục đích sử dụng đất “thổ cư” tại 13 huyện, thị xã, thành phố. Riêng các huyện Nam Giang, Đông Giang, Tây Giang, Phước Sơn, Nam Trà My không có trường hợp nào.

Thực hiện theo chỉ đạo của UBND tỉnh, Sở TN&MT đã yêu cầu các địa phương khẩn trương chỉ đạo các phòng, ban liên quan triển khai thực hiện nghiêm túc việc rà soát, giải quyết tồn tại trong việc cấp GCNQSDĐ thổ cư, ký hiệu chữ “T”, báo cáo lên Sở trước ngày 30/6 để tổng hợp, trình UBND tỉnh.

Trong đó yêu cầu các địa phương rà soát các trường hợp đã được UBND các huyện, thị xã, thành phố cấp GCNQSDĐ ghi mục đích sử dụng là đất “thổ cư” hoặc “đất ở + vườn”, “đất ở + vườn tạp”; xác định rõ số lượng GCNQSDĐ đã cấp; các trường hợp đã thực hiện quyền như chuyển nhượng, tặng cho, thừa kế…

Quảng Nam sửa sai gần 150.000 sổ đỏ ghi ‘đất thổ cư’ như thế nào? - Ảnh 1.
 

Theo báo cáo của Sở TN&MT tỉnh Quảng Nam, hiện nay có 148.398 GCNQSDĐ được cấp ghi mục đích sử dụng đất “thổ cư” tại 13 huyện, thị xã, thành phố.

Cùng với đó, các trường hợp đã được cấp đổi GCNQSDĐ và xác định lại diện tích đất ở theo hạn mức quy định của UBND tỉnh; thống kê các vụ kiện hành chính liên quan đến việc xác định lại diện tích đất ở trên địa bàn và kết quả thi hành án…

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Nam Trần Văn Tân cho biết, hiện nay vẫn còn nhiều tồn tại vướng mắc liên quan về đất thổ cư, trong đó có nhiều trường hợp cấp GCNQSDĐ chưa đúng với quy định về luật đất đai qua các thời kỳ. Tuy nhiên, hiện nay chỉ có các địa phương có báo cáo thực hiện rà soát, giải quyết tồn tại trong việc cấp GCNQSDĐ thổ cư, ký hiệu chữ “T” là Nam Giang, Nông Sơn, Phú Ninh, Thăng Bình và Hội An.

Về các giải pháp giải quyết tồn tại, vướng mắc trong việc cấp GCNQSDĐ thổ cư, ông Tân cho biết, đối với các trường hợp đã thực hiện các quyền của người sử dụng đất, đã thực hiện quyền đối với toàn bộ thửa đất thì không xem xét, công nhận lại. Đã thực hiện quyền một phần thửa đất thì đối với diện tích còn lại tại giấy chứng nhận gốc xem xét công nhận lại theo quy định.

Đối với các trường hợp chưa thực hiện quyền của người sử dụng đất thì xem xét công nhận lại diện tích đất ở theo đúng quy định của Luật Đất đai năm 2013. Cụ thể, đối với trường hợp người sử dụng đất trước ngày 18/12/1980 và có một trong các loại giấy tờ theo quy định tại Điều 100 Luật Đất đai năm 2013 thì thực hiện công nhận theo quy định tại điểm b, khoản 5 Điều 24 Nghị định số 43/2014/NĐ-CP ngày 15/5/2014 của Chính phủ.

Đối với trường hợp người sử dụng đất từ ngày 18/12/1980 đến trước ngày 1/7/2004 và người sử dụng đất đang có một trong các loại giấy tờ về quyền sử dụng đất quy định tại Điều 100, Luật Đất đai và Điều 18, Nghị định số 43/2014/NĐ-CP và khoản 16, Điều 2, Nghị định số 01/2017/NĐ-CP mà giấy tờ đó ghi rõ diện tích đất ở thì diện tích đất ở được xác định theo giấy tờ đó. Trường hợp trong giấy tờ đó không ghi rõ diện tích đất ở thì diện tích đất ở được xác định theo khoản 2, Điều 8 Quyết định số: 15/2020/QĐ-UBND ngày 05/11/2020 của UBND tỉnh Quảng Nam.

Đối với trường hợp người sử dụng đất không có một trong các loại giấy tờ theo quy tại khoản 1, 2 và 3 Điều 100 Luật Đất đai năm 2013 thì thực hiện công nhận lại diện tích đất ở theo Quyết định số: 15/2020/QĐ-UBND ngày 5/11/2020 của UBND tỉnh Quảng Nam.

Theo Thành Vân/NĐT