Quy định xử phạt cho thuê chứng chỉ hành nghề môi giới bất động sản

Khoản 1 và điểm a Khoản 4 Điều 59 Nghị định số 16/2022/NĐ-CP quy định xử phạt vi phạm hành chính về xây dựng (sau đây gọi là Nghị định số 16/2022/NĐ-CP) quy định về vi phạm quy định về kinh doanh dịch vụ bất động sản.