Thông tin mới nhất đề xuất Luật Đất đai có hiệu lực từ 1-7-2024

Việc có hiệu lực sớm Luật Đất đai từ 1-7 sẽ góp phần phát huy nguồn lực từ đất đai, sử dụng tiết kiệm, hiệu quả, bền vững tài nguyên đất trong giai đoạn mới.