Bỏ khung giá đất sẽ xóa bỏ được "cơ chế 2 giá"

Dự án Luật Đất đai sửa đổi sẽ được trình Quốc hội cho ý kiến lần thứ 2 tại kỳ họp thứ 5, khai mạc ngày 22/5 tới. Tờ trình mới nhất của Chính phủ gửi Quốc hội về dự...