Trầm hương Thịnh Phúc

Đề xuất cho chủ đầu tư thỏa thuận quyền sử dụng đất với người dân

Đây là một trong những nội dung nằm trong văn bản góp ý một số điều của Dự thảo Luật Đất đai (sửa đổi) của HoREA.