Hơn 500 ngày mới làm xong một thủ tục dự án nhà ở xã hội

Để thực hiện thủ tục cấp chủ trương đầu tư dự án nhà ở xã hội, Công ty TNHH Hòa Bình phải chờ đợi hơn 500 ngày mới được cấp phép.